top of page

Internetveikala lietošanas noteikumi (Distances līgums)

 

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.obdogin.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.obdogin.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Līguma priekšmets

 

1.2. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes https://www.obdogin.lv/ turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks OBDO Gin SIA reģistrācijas Nr. 50103451231, juridiskā un pasta adrese: Miera iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam; 

 

1.3. Pircējs - rīcībspējīga persona, kas veic pasūtījumu internetveikalā. Veicot pasūtījumu internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga, sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir tiesīga iepirkties Internetveikalā;

 

1.4. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

 

1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

 

1.6. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

 

1.7. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

 

2. Preču pasūtīšana

 

2.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

 

2.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;

 

2.3. Pārdevējs apstiprina, ka pasūtījumu pieņemšanas laiks ir visu diennakti. 

 

 

3. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

 

3.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;

 

3.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

 

3.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;

 

3.4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

4. Preču piegāde

 

4.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību;

 

4.2. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;

 

4.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;

 

4.4.  Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Minētais pārskaitījums tiek veikts 3 darba dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma saņemšanas;

 

4.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;

 

4.6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi;

 

4.7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

 

4.8. Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

 

4.9. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus un marķējumus valsts valodā. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā, pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā -  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

Kā arī ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi: hello@obdogin.com. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

 

4.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

 

4.11.  Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

5. Preču atgriešana

 

5.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

 

5.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;

 

5.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes, ja preces piegādes brīdī ir bojātas.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces ir saņemtas bez pretenzijām

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

 

5.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu caur savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

 

5.5.  Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz noliktavu: “Rīga, Miera iela 29/31, LV-1001”.

 

5.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.

 

5.7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

 

5.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

 

5.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.

 

6. Preču kvalitātes garantija

 

6.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces individuālā kartiņā.

 

6.2. Pārdevējs garantē savu preču kvalitāti saskaņā ar informāciju, kas pieejama uz produkta etiķetes.

 

7. Citi noteikumi

 

7.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

 

7.2. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

 

7.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

 8. Sūdzību un ārpus tiesas strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Sūdzību par preču kvalitāti un citiem ar pirkumu saistītiem jautājumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi hello@obdogin.com vai rakstveida, nosūtot uz: Rīga, Miera iela 29/31, Latvija. Visas sūdzības tiks izskatītas 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja Jūsu sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpus tiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

 • iesnieguma iesniegšanas datumu;

 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

 

8.2. Informācija par ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpus tiesas strīdu risinātājiem:

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 

9. Privātuma atruna

 

9.1. Datu apstrādes apjoms, nolūks un pamats

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (darba adrese, e-pasta adrese, telefona numurs), darba vieta, ieņemamais amats .

Mēs apstrādājam Jūsu datus, lai sniegtu jums kā personai, kas interesējas par mūsu produktiem, pakalpojumiem un organizētajiem pasākumiem, vispusīgu un aktuālu informāciju par mūsu kompānijas darbību, tās produktiem, rīkotajiem pasākumiem un citām mārketinga aktivitātēm un lai nodrošinātu jums, Jūsu draugiem, kā arī biznesa partneriem un kolēģiem iespēju tajos piedalīties. Mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu; jums ir tiesības brīvi izlemt, vai saņemt no mums informāciju un mūsu pakalpojumus.

 

9.2. Datu uzglabāšana

Mēs Jūsu datus apstrādājam tik ilgi, kamēr Jūs vēlaties saņemt no mums pakalpojumus.

 

9.3. Datu nodošana

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs Jūsu datus varam nodot datu apstrādātājiem fiziskām un juridiskām personām, lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas apstrādes darbības. Parasti mēs nenododam Jūsu datus trešajām personām, tomēr gadījumos, ja Jūs izsakāt savu piekrišanu, mēs varam tos nodot mūsu uzticamiem sadarbības partneriem.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses sakarā ar prasībām, kas iesniegtas pret mums.

 

9.4. Datu drošība

Personas dati tiek glabāti drošos tīmekļa serveros, izmantojot visus pieejamos saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi.

 

9.5. Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošos datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies laika gaitā. Regulā noteiktos gadījumos jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu.

 

9.6. Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktajos gadījumos tiek ierobežoti veidi, kādos mēs izmantojam Jūsu datus, vai iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

 

9.7. Datu pārnesamība

Jums ir tiesības prasīt saņemt mums sniegtos personas datus un prasīt, laimēs nosūtām tos citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

 

9.8. Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi, uzziņas vai jautājumi par personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi: Rīga, Miera iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija vai uz e-pastu: hello@obdogin.com. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc Jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

 

9.9. Tiesības iesniegt sūdzības

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, Jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveida: Rīga, Miera iela 29/31, LV-1001 vai izmantojot e-pastu: hello@obdogin.com.

 

9.10. Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde vai Jūs uzskatāt, ka personas datu apstrāde tiek veikta pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. (Detalizētu informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.)

10. Sīkdatņu politika

Šos Sīkdatņu noteikumus piemēro papildus mūsu Privātuma noteikumiem, kurus varat atrast šeit , kas nosaka, kā mēs apkopojam un dalāmies ar datiem. Šie Sīkdatņu noteikumi attiecās uz sīkdatņu apkopošanu OBDO Gin SIA mājas lapā WWW.OBDOGIN.LV (turpmāk – Mājas lapa)

10.1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir teksta datnes, kas satur nelielu daudzumu informācijas, kas laikā, kad Tu apmeklē Mājas lapu, tiek nosūtītas uz Tavu pārlūkprogrammu un glabātas Tavā datorā, mobilajā telefonā vai citā ierīcē. Sīkdatnes informāciju nosūta atpakaļ Mājas lapai katru reizi, kad tu atkārtoti ienāc Mājas lapā.

10.2. Kāda veida sīkdatnes Mēs izmantojam?

10.2.1.Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes ir neieciešamas, lai Tu spētu pārlūkot Mājas lapu, kā arī izmantot tās funkcijas.

10.2.2.Funkcionālās sīkdatnes
Funkcionālās sīkdatnes fiksē informāciju par Tavām izvēlēm un dod mums iespēju pielāgot Mājas lapu Tev. OBDO Gin SIA izmanto funkcionālās sīkdatnes, lai fiksētu Tavas izvēles, piemēram, valoda, atrašanās valsts vai citus tiešsaistes iestatījumus, sniedz personalizētas vai uzlabotas izvēles iespējas, lai nākamajā Mājas lapas apmeklējuma reizē Tev šo informāciju nevajadzētu ievadīt atkārtoti. Piemēram, OBDO Gin SIA spēj noskaidrot Tavus pārlūkprogrammas iestatījumus, lai mūsu Mājas lapa uz Tavas ierīces ekrāna tiktu parādīta atbilstoši tiem. Ja Tu izdzēsīsi funkcionālās sīkdatnes, tad jebkuri iestatījumi vai izvēles netiks saglabātas vēlākiem apmeklējumiem.

10.2.3.Statistikas/ Snieguma sīkdatnes
Šīs sīkdatnes OBDO Gin pielieto, lai savāktu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu Mājas lapu. Šāda statistika sniedz mums ieskatu par to, cik bieži mūsu Mājas lapa tiek izmantota, kurās Mājas lapas sadaļās mūsu apmeklētāji pavada visilgāko laika posmu, cik bieži viņi darbojas lapā vai lapas daļā. Tas mums ļauj izveidot lietotājiem pēc iespējas ērtāku Mājas lapas struktūru, navigāciju un saturu. OBDO Gin SIA spēj sekot līdzi, ja Tu piedzīvo jebkādas kļūdas, un noteikt, kuras Mājas lapas daļas ir nepieciešams uzlabot.

10.3.Konkrētas mūsu izmantotās sīkdatnes

Mājas lapas apmeklētāju uzskaites un statistikas sīkdatnes (__utma; __utmb; __utmc; __utmt; __utmv; __utmz) 

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai ievāktu statistisku informāciju par vietnes apmeklēšanu. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu Mājas lapu un radītu ar Mājas lapu saistītas atskaites. Statistika tiek apkopota, izmantojot pakalpojumu Google Analytics. Šie rezultāti ir anonīmi un tiek izmantoti tikai tās izveidošanai.

Izlasi vairāk par Google Analytics.


Gadījumā, ja Tu nevēlies mums sniegt statistisku informāciju spied šeit.

Mājas lapas darbībai nepieciešamās sīkdatnes (sid_shop, sel_country, cookiesAgree, cookieconsent_status)
Sīkdatnes sid_shop un sel_country ir paredzētas, lai nodrošinātu Mājas lapas funkcionalitāti. Tās tiek izdzēstas lietošanas sesijas beigās. Abas sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pieslēgtos iepirkšanās sistēmai un palīdzētu identificēt to, vai Tu jau esi pieslēdzies vai, nē. Tiek izmantots unikāls ID numurs. Sīkdatnes cookiesAgree, cookieconsent_status palīdz mums atcerēties Tavas izvēles par sīkdatņu izmantošanu Mājas lapā. Saskaņā ar Tavu izvēli sīkdatnes tiek glabātas no 1 līdz 6 mēnešiem.

Mājas lapas darbībai nepieciešamās sīkdatnes (sid_shop, sel_country, cookiesAgree, cookieconsent_status)

Sīkdatnes sid_shop un sel_country ir paredzētas, lai nodrošinātu Mājas lapas funkcionalitāti. Tās tiek izdzēstas lietošanas sesijas beigās. Abas sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pieslēgtos iepirkšanās sistēmai un palīdzētu identificēt to, vai Tu jau esi pieslēdzies vai, nē. Tiek izmantots unikāls ID numurs. Sīkdatnes cookiesAgree, cookieconsent_status palīdz mums atcerēties Tavas izvēles par sīkdatņu izmantošanu Mājas lapā. Saskaņā ar Tavu izvēli sīkdatnes tiek glabātas no 1 līdz 6 mēnešiem.

Sīkdatnes, kas palīdz aizsargāt Tavu lapu (NID)

Sīkdatne ir radīta, lai pārliecinātos, ka anketu aizpilda cilvēks, nevis robots. Sīkdatnes palīdz aizsargāt pret surogātpastu.

10.4. Kāda informācija tiek ievākta izmantojot sīkdatnes?

Mēs vēlamies uzsvērt, ka tāda veida personas dati, kas ļauj Tevi identificēt, netiek ievākti un visa iegūtā informācija tiek izmantota tikai pārvietošanās analīzes vajadzībām. Ar mūsu sīkdatņu datu palīdzību mēs ievācam sekošu informāciju:

 1. laiks, ko lietotājs pavada Mājas lapā;

 2. Mājas lapu apmeklējošo lietotāju skaits;

 3. Mājas lapu apmeklējošo lietotāju skaits vienas lietošanas sesija laikā;

 4. atkārtoto/pirmreizējo apmeklētāju skaits;

 5. kāda pārlūkprogramma tika izmantota, apmeklējot Mājas lapu, tās versija un valoda;

 6. atrašanās vieta, no kuras Mājas lapa ir apmeklēta;

 7. interneta pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

 8. ierīce, kurā lapa tika apmeklēta (galddators, planšete vai mobilais telefons);

 9. veids, kā Mājas lapa tika sasniegta (tieši, ievadot interneta adresi pārlūkprogrammā, ar meklētājprogrammām (Google, Bing utt.), caur sociālajiem tīkliem (Facebook, draugiem.lv utt.) izmantojot citas saites).


10.5. Kā kontrolēt sīkdatnes?

Tu vari pārvaldīt un/vai izdzēst sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam, ņemt vērā, ka atspējojot sīkdatnes, Tu vari zaudēt iespēju izmantot vairākus Mājas lapas elementus, kas ir nepieciešami, lai tā darbotos labāk. Papildus informāciju par sīkdatnēm – detalizētu, neatkarīgu informāciju par to kā atspējot sīkdatnes savā pārlūkprogrammā un kā dzēst sīkdatnes, kas jau atrodas Tavā datorā – vari iegūt apmeklējot vietni www.aboutcookies.org. Lai Tavā mobilajā telefonā izdzēstu sīkfailus, Tev nepieciešams iepazīties ar sava mobilā telefona lietotāja pamācību.

10.6. Spēkā esamība un grozījumi

Šie sīkdatņu noteikumi ir spēkā no 2020.gada 25.maija. Ja šie sīkdatņu noteikumi tiks manīti, to atjaunotā versija tiks publicēta Mājas lapā. Sīkdatņu noteikumu grozījumi un pielikumi stājas spēkā, kad tie tiek publicēti mūsu Mājas lapā.

Sazinieties ar mums

Ja pamanījāt šo noteikumu neatbilstību, drošības robus mūsu interneta tīmekļa vietnē vai ja jums ir citi jautājumi, kas ir saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, vērsieties pie mums vienā no jums ērtākajiem veidiem:

SIA OBDO Gin
Reģ.Nr.: 50103451231

Miera iela 29/31, Riga, LV-1001, Latvia

Tālr.: +371 29121221
E-pasts: hello@obdogin.com

Beigu nosacījumi

Lai saglabātu Distances līgumu savā datorā, atveriet saiti šeit un spiediet saglabāt. Nepieciešamības gadījumā izdrukājiet sagalabāto līgumu.

Mums ir tiesības vienpersoniski mainīt šo noteikumu nosacījumus. Par izmaiņām paziņojam interneta tīmekļa vietnē, ievietojot atjauninātus noteikumus vai citos ierastos komunikācijas veidos. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to atjaunošanas datuma, kas ir norādīts noteikumos, ja vien nav norādīts cits spēkā esošs termiņš.

Ja jūs pēc šo noteikumu nosacījumu maiņas arī turpmāk izmantojat interneta tīmekļa vietni, internetveikalu, juma ir jāpiekrīt mainītajiem noteikumu nosacījumiem. 

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS IR AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES UN NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM! IR AIZLIEGTS PIEGĀDĀT (IZSNIEGT) ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS NO PULKSTEN 22:00 LĪDZ 8:00!

Pēdējo reizi lietošanas noteikumi pārskatīti 15.04.2023

Kontakti

T. +371 29121221
E. hello@obdogin.com
Rīga, Miera street 29, LV-1001, Latvija

Rekvizīti

SIA OBDO Gin
Miera iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija
Reģistrācijas Nr.: 50103451231
PVN Nr. LV50103451231
Licence
Nr. MT00000014965

Seko mums

 • facebook-logo-button_white
 • instagram_white

Visas tiesības rezervētas © 2023, OBDO GIN
Licence MT00000014965

bottom of page